Wat is
Rotterdam CCUS?

Nederland heeft duidelijke klimaatdoelstellingen: in 2030 moet de uitstoot van broeikasgassen met 49% zijn teruggedrongen en in 2050 met 95% ten opzichte van 1990. Het afvangen van CO2 bij industrieën om het vervolgens te gebruiken of ondergronds op te slaan (Carbon Capture Usage and Storage, kortweg CCUS) is één van de maatregelen om die klimaatdoelstellingen daadwerkelijk te halen. Het regeerakkoord van het kabinet Rutte-III en de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord onderschrijven het belang van CCUS in de energietransitie.

Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en EBN werken daarom samen aan de voorbereiding van een project waarbij CO2 van de industrie uit de Rotterdamse haven wordt verzameld en opgeslagen in gasvelden diep onder de Noordzeebodem. Een deel van de CO2 kan gebruikt worden in de kassen in Zuid-Holland, om planten sneller te laten groeien.

De drie bedrijven werken samen onder de projectnaam Porthos: Port of Rotterdam CO2 Transport Hub and Offshore Storage.

Bekijk het project

Raffinaderijen en chemische bedrijven vangen de CO2 af die bij het productieproces vrij komt. Via een pijpleiding komt de CO2 in het openbare verzamelnetwerk.

De CO2 wordt via een pijpleiding naar het compressorstation gevoerd. Een deel van de CO2 gaat naar tuinders en kassen in het Westland.

Een deel van de CO2 wordt gebruikt in de glastuinbouw. Door de CO2 gaan de gewassen sneller groeien.

In het compressorstation wordt de CO2 op de juiste druk gebracht en via een pijpleiding naar een leeg gasveld onder de Noordzee vervoerd. De CO2 wordt daar op ongeveer 3 km diepte opgeslagen.

Hoe gaat CCUS
in Rotterdam werken?

  • 1CO2 afvangen
  • 2Transporteren via leiding
  • 3Gebruiken van CO2
  • 4CO2 opslaan

Hoe gaat CCUS
in Rotterdam werken?

Raffinaderijen en chemische bedrijven vangen de CO2 af die bij het productieproces vrij komt. Via een pijpleiding komt de CO2 in het openbare verzamelnetwerk.

De CO2 wordt via een pijpleiding naar het compressorstation gevoerd. Een deel van de CO2 gaat naar tuinders en kassen in het Westland.

Een deel van de CO2 wordt gebruikt in de glastuinbouw. Door de CO2 gaan de gewassen sneller groeien.

In het compressorstation wordt de CO2 op de juiste druk gebracht en via een pijpleiding naar een leeg gasveld onder de Noordzee vervoerd. De CO2 wordt daar op ongeveer 3 km diepte opgeslagen.

Rotterdam CCUS is een initiatief van

Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en EBN zijn alle drie staatsdeelnemingen die een belangrijke rol spelen in het Nederlandse energielandschap. Naast helpen de CO2-uitstoot in Nederland te verlagen, willen zij een actieve rol in de energietransitie spelen.

In dit CCUS-project werken zij samen en brengen ieder hun ervaring en expertise in: Havenbedrijf Rotterdam vanuit de lokale situatie en markt, Gasunie met de ervaring van gasinfrastructuurontwikkeling en gastransport, EBN met haar deskundigheid op het gebied van de diepe ondergrond en offshore infrastructuur.

Voor meer informatie over de partners:

Veelgestelde vragen

Waarom wordt dit CO2-project ontwikkeld?

Om de CO2-uitstoot naar de lucht op korte termijn te verminderen. Hiermee kan een bijdrage worden geleverd aan de klimaatdoelstellingen in Nederland en de energietransitie.

CCUS is sneller toepasbaar dan bijvoorbeeld de elektrificatie van industriële processen (en dan duurzaam opgewekte elektriciteit te gebruiken) of ‘groene’ waterstof in te zetten als energiebron.

Voor olieraffinaderijen en de chemiesector biedt CCUS de mogelijkheid om de CO2-uitstoot te verminderen in de periode dat zij de transitie naar biobased, hernieuwbaar of circulair nog niet gemaakt hebben.

Waar komt de CO2-pijpleiding te liggen?

Op dit moment worden twee verschillende mogelijke tracés bekeken. Het meest logisch is om gebruik te maken van de bestaande leidingstraat naast de A15 tussen Vondelingenplaat (Pernis) en de Maasvlakte. Vanaf daar kan de pijpleiding dan onder de Noordzeebodem naar een leeg gasveld 25 km uit de kust worden gelegd.

De uiteindelijke keuze hangt af van verschillende factoren, zoals de technische mogelijkheden, de plek van het compressorstation, de kosten en de effecten op het milieu. Dat laatste wordt onderzocht in de Milieueffectenrapportage (m.e.r.).

In welk veld wordt de CO2 opgeslagen? En van wie is dat veld?

Er zijn verschillende velden voor de kust. We zijn in gesprek met TAQA om te onderzoeken of de P18-locatie op de Noordzee zou kunnen dienen als opslaglocatie. Omdat de TAQA-velden het dichtst bij de Maasvlakte liggen, lijkt dit een logische keuze.

Wanneer start de opslag van CO2?

Op dit moment kunnen we daar nog geen antwoord op geven. We werken nu aan een financiële en technische onderbouwing van het project en we verwachten in 2021 een definitief investeringsbesluit te kunnen nemen.

Dan zal ook meer duidelijk worden over de start van het project. Of het project doorgaat is in belangrijke mate afhankelijk van het Klimaatakkoord. Immers, in het Klimaatakkoord worden afspraken gemaakt hoe we in Nederland de CO2-uitstoot in de lucht verminderen en welke plaats CCUS hierin vervult.

Welke partijen gaan de CO2 aanleveren?

Dat weten we nog niet. We voeren gesprekken met verschillende bedrijven in de industrie in het Rotterdamse havengebied die veel CO2 uitstoten, zoals olieraffinaderijen en chemiebedrijven. Een aantal partijen heeft een duidelijke intentie uitgesproken om met ons in de volgende fase te kijken naar verdere details om het project te ontwikkelen.