Wat is Porthos?

Nederland heeft duidelijke klimaatdoelstellingen: in 2030 moet de uitstoot van broeikasgassen met 49% zijn teruggedrongen en in 2050 met 95% ten opzichte van 1990. Eén van de manieren om de klimaatdoelstellingen te realiseren is het afvangen van CO2 om het vervolgens te gebruiken of ondergronds op te slaan (Carbon Capture Utilisation and Storage, kortweg CCUS). Het regeerakkoord en het Klimaatakkoord onderschrijven het belang van CCUS in de energietransitie.

Porthos werkt daarom aan de voorbereiding van een project om CO2 van de industrie in de Rotterdamse haven te transporteren en op te slaan in lege gasvelden onder de Noordzee. Porthos staat voor Port of Rotterdam CO2 Transport Hub and Offshore Storage.

Bekijk het project

Bedrijven vangen de CO2 af die vrijkomt bij hun productieprocessen. Zij leveren de CO2 aan op de Porthos-verzamelleiding die door het Rotterdamse havengebied loopt.

Porthos transporteert de CO2 via de verzamelleiding naar het compressorstation. Daar wordt de CO2 op druk gebracht. Vervolgens wordt de CO2 via een leiding onder de Noordzee vervoerd naar een platform op zo’n 20 km uit de kust.
De Porthos-infrastructuur is ook geschikt om CO2 te transporteren voor gebruik, bijvoorbeeld naar de glastuinbouw om gewassen sneller te laten groeien.

De CO2 wordt in lege gasvelden gepompt, op ruim 3 km onder de bodem van de Noordzee.

Hoe gaat Porthos werken?

  • 1CO2 afvangen
  • 2CO2 transporteren
  • 3CO2 opslaan

Hoe gaat Porthos werken?

Bedrijven vangen de CO2 af die vrijkomt bij hun productieprocessen. Zij leveren de CO2 aan op de Porthos-verzamelleiding die door het Rotterdamse havengebied loopt.

Porthos transporteert de CO2 via de verzamelleiding naar het compressorstation. Daar wordt de CO2 op druk gebracht. Vervolgens wordt de CO2 via een leiding onder de Noordzee vervoerd naar een platform op zo’n 20 km uit de kust.
De Porthos-infrastructuur is ook geschikt om CO2 te transporteren voor gebruik, bijvoorbeeld naar de glastuinbouw om gewassen sneller te laten groeien.

De CO2 wordt in lege gasvelden gepompt, op ruim 3 km onder de bodem van de Noordzee.

Porthos is een initiatief van

Porthos is een samenwerking tussen Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en EBN. Deze staatsdeelnemingen spelen een belangrijke rol in het Nederlandse energielandschap. Zij willen een bijdrage leveren aan de vermindering van de CO2-uitstoot in Nederland en een actieve rol spelen in de energietransitie.

In dit CCUS-project brengen de organisaties ieder hun ervaring en expertise in: Havenbedrijf Rotterdam vanuit de lokale situatie en markt, Gasunie met de ervaring van gasinfrastructuur en -transport, EBN met haar deskundigheid op het gebied van de diepe ondergrond en offshore infrastructuur.

Voor meer informatie over de partners:

Veelgestelde vragen

Waarom wordt dit CO2-project ontwikkeld?

Porthos biedt bedrijven de mogelijkheid om hun CO2-uitstoot te verminderen in de periode dat zij de transitie naar biobased, hernieuwbaar of circulair nog niet gemaakt hebben. Hiermee kan een bijdrage worden geleverd aan de klimaatdoelstellingen in Nederland en de energietransitie, ook als de alternatieven nog in onvoldoende mate beschikbaar of ontwikkeld zijn.

CCUS is sneller toepasbaar dan bijvoorbeeld de elektrificatie van industriële processen of het inzetten van ‘groene’ waterstof als energiebron. Daarnaast is CCUS een goedkopere maatregel dan bijvoorbeeld woningen van het gas halen of elektrisch rijden. Het langetermijndoel blijft de verduurzaming van productieprocessen.

Waar komt de CO2-pijpleiding te liggen?

De leiding op land komt te liggen in de bestaande leidingstrook langs de A15, via Botlek-Vondelingenplaat tot aan de Maasvlakte. Op dit moment wordt er gekeken naar twee mogelijke tracés: een noordelijke variant en een zuidelijke variant. Bij beide varianten is de leiding op land circa 30-33 km. Vervolgens gaat er een leiding onder de Noordzeebodem naar een leeg gasveld op zo’n 20 km uit de kust.

De uiteindelijke tracékeuze hangt af van verschillende factoren, zoals de technische mogelijkheden, de locatie van het compressorstation, de kosten en de milieueffecten. Dat laatste wordt onderzocht in de Milieueffectenrapportage (m.e.r.).

In welk veld wordt de CO2 opgeslagen? Van wie is dat veld?

Porthos richt zich op transport naar en opslag van CO2 in de lege gasvelden P18-2, P18-4 en P18-6. TAQA heeft gas uit deze velden gewonnen en de velden zijn beschikbaar voor opslag. Het bestaande platform van P18A, dat geëxploiteerd wordt door TAQA, kan benut worden voor injectie van de CO2.

Wanneer start de opslag van CO2?

Porthos werkt op dit moment aan de technische onderbouwing, de milieueffectenrapportage en het maken van afspraken met bedrijven en de overheid. Porthos verwacht medio 2021 een definitief investeringsbesluit te nemen. Zodra de investeringsbeslissing is genomen, start de aanleg van de infrastructuur. Naar verwachting wordt het systeem eind 2023 in gebruik gesteld.

Welke partijen gaan de CO2 aanleveren?

In de herfst van 2019 heeft Porthos samenwerkingsovereenkomsten (Joint Development Agreements) getekend met vier bedrijven: ExxonMobil, Shell, Air Liquide en Air Products. In de overeenkomsten is afgesproken dat de komende driekwart jaar parallel wordt gewerkt aan de voorbereiding van afvang, transport en opslag van CO2. Het commitment van de bedrijven is niet bindend: de bedrijven kunnen zich nog terugtrekken en er kunnen nog andere bedrijven aansluiten.

Neem contact
met ons op

Initiatiefnemers:


De inhoud van deze website valt onder de verantwoordelijkheid van Porthos en komt niet automatisch overeen met de mening van de Europese Unie.