Het concept bestaat uit een verzamelleiding van ongeveer 30-33 km door het havengebied in Rotterdam. Deze fungeert als een basisinfrastructuur waarop verschillende industriële bedrijven kunnen aansluiten om de door hen afgevangen CO2 af te voeren.

Deze CO2 wordt deels gebruikt door de glastuinbouw in Zuid-Holland. Het overgrote deel van de CO2 wordt in een compressorstation op de juiste druk gebracht voor het transport op zee. Per pijpleiding gaat het naar een leeg gasveld dat circa 20-25 kilometer uit de kust ligt onder de Noordzee. Daar wordt de CO2 in de diepe ondergrond onder de zeebodem gepompt, in het afgesloten reservoir van zandgesteente waar zich voorheen aardgas bevond. De verwachting is dat in 2030 jaarlijks 2 tot 5 miljoen ton CO2 kan worden opgeslagen.

Planning

Uit de haalbaarheidsstudie die begin 2018 is afgerond blijkt dat het Porthos project technisch haalbaar is en kosteneffectief in vergelijking met andere maatregelen die bijdragen aan het realiseren van de klimaatdoelen. De komende maanden werken de partners aan de verdere financiële en technische onderbouwing van het project. Ook wordt gestart met de voorbereiding van een Milieueffectrapportage (m.e.r.) om de milieueffecten te onderzoeken.

De planning is gericht op het mogelijk maken van een investeringsbesluit in 2020. Dit hangt in belangrijke mate af van de plaats die CCUS krijgt in het nationale Klimaatakkoord.

Door de EU is het project erkend als een Project of Common Interest. Voor meer informatie: ec.europa.eu/energy

CCUS in de energietransitie

In de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord wordt CCUS omschreven als noodzakelijk onderdeel van een breed pakket aan maatregelen voor CO2-reductie, naast fundamentele innovaties in productieprocessen- en ketens. Daaronder vallen o.a. biobased industrie, hernieuwbare energie, elektrificatie, recycling, ontwikkeling van waterstof als energiedrager en geothermie. 

Het afvangen en opslaan van CO2 is geen doel op zich, maar biedt in de transitiefase wel uitkomst om op korte termijn de CO2-uitstoot terug te brengen. De industrie in Rotterdam beschikt op korte termijn namelijk over onvoldoende hernieuwbare of circulaire alternatieven om haar CO2-uitstoot te reduceren. Dit soort bedrijven kan met CCUS de CO2-uitstoot effectief verminderen in de periode dat ze de transitie naar biobased, hernieuwbaar of circulair nog niet gemaakt hebben. Het langetermijndoel blijft verduurzaming van productieprocessen.