Porthos werkt aan de voorbereiding van een project waarbij CO2 van de industrie in de Rotterdamse haven wordt getransporteerd en opgeslagen in lege gasvelden onder de Noordzee.

De CO2 die door Porthos wordt getransporteerd en opgeslagen, wordt afgevangen door verschillende bedrijven. De bedrijven leveren hun CO2 aan een verzamelleiding die door het Rotterdamse havengebied loopt. Vervolgens wordt de CO2 in een compressorstation op druk gebracht. De CO2 gaat per onderzeese pijpleiding naar een platform in de Noordzee, circa 20 kilometer uit de kust. Vanaf het platform wordt de CO2 in een leeg gasveld gepompt. De lege gasvelden bevinden zich in een afgesloten reservoir van poreus zandgesteente, ruim 3 kilometer onder de Noordzee.

Naar verwachting wordt de eerste jaren van het project 2 tot 2,5 miljoen ton CO2 per jaar opgeslagen. 

Porthos is door de Europese Unie erkend als een Project of Common Interest. Zie voor meer informatie ec.europa.eu/energy.

Planning

Porthos richt zich in 2020 globaal op drie zaken. Deze zaken moeten gereed zijn om in 2021 een definitieve investeringsbeslissing (FID) te nemen:

  • Technische uitwerking van de transport- en opslaginfrastructuur: pijpleidingen op land en zee, compressorstation en opslagfaciliteiten;
  • Milieueffectrapportage en vergunningen;
  • Afspraken met bedrijven om CO2 aan te leveren en met de overheid om CCUS mogelijk te maken.

Zodra de investeringsbeslissing is genomen, start de aanleg van de infrastructuur. Naar verwachting wordt het systeem eind 2023 in bedrijf gesteld.

CCUS in de energietransitie

Het Klimaatakkoord bevat een breed pakket aan maatregelen voor CO2-reductie. Voorbeelden zijn een sterke toename van hernieuwbare energie, inzet van restwarmte en geothermie, maar ook verdere isolatie voor de gebouwde omgeving, elektrisch rijden, efficiency in de procesindustrie en recycling. Daarnaast wordt in het Klimaatakkoord nadrukkelijk gekozen voor afvang, transport en opslag van CO2.

Voor een deel van de industrie is CCUS op dit moment de snelste manier om substantieel minder CO2 naar de atmosfeer uit te stoten tegen relatief lage kosten. Met CCUS kunnen de chemische sector, waterstofproducenten en raffinaderijen de impact van hun productie op korte termijn aanzienlijk verminderen én gelijktijdig werken aan innovaties van hun productieprocessen. Het langetermijndoel blijft verduurzaming.

In het havengebied van Rotterdam vindt ruim 16% van de Nederlandse CO2-uitstoot plaats. Daarmee is de bijdrage van de regio aan de nationale klimaatdoelen belangrijk. Naast CCUS wordt onder andere gekeken naar mogelijkheden om CO2 nuttig te gebruiken. Een relatief kleine hoeveelheid CO2 van de Rotterdamse industrie wordt nu al gebruikt door de glastuinbouw in Zuid-Holland om planten sneller te laten groeien. De Porthos-infrastructuur is, als daar in de toekomst vraag naar is, ook geschikt om CO2 te transporteren voor gebruik door de industrie.