Porthos werkt aan de voorbereiding van een project waarbij CO2 wordt getransporteerd en opgeslagen in gasvelden onder de Noordzee. Het doel is het aanleggen van een verzamelleiding in het Rotterdamse havengebied, waarop bedrijven kunnen aansluiten. Het geheel wordt opgezet als een ‘open’, non-discriminatoir systeem.

Porthos maakt afspraken met bedrijven die CO2 willen aanleveren: van belangstellingsregistraties via samenwerkingsovereenkomsten naar transport- en opslagcontracten. 

Belangstellingsregistratie 

In het voorjaar van 2019 peilde Porthos de interesse van het bedrijfsleven in het project. Uit deze belangstellingsregistratie (Expression of Interest) bleek dat er ruim voldoende interesse is voor de eerste fase van het project. Porthos richt zich nu op het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten met bedrijven. 

Samenwerkingsovereenkomst

In de samenwerkingsovereenkomsten (Joint Development Agreements) spreken Porthos en de bedrijven af dat zij gezamenlijk toewerken naar het sluiten van transport- en opslagcontracten.

De bedrijven verplichten zich om te starten met de vergunningenprocedures en het ontwerp van hun afvanginstallatie.
Porthos verplicht zich om door te gaan met de vergunningenprocedures en de technische uitwerking van het project.

Bedrijven die vóór 14 oktober 2019 een samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten, krijgen een voorrangspositie als blijkt dat de vraag naar het transport- en opslagsysteem groter is dan de capaciteit. 

Transport- en opslagcontract 

Porthos heeft de intentie om medio 2020 transport- en opslagcontracten te sluiten met de bedrijven. Op basis van deze contracten kunnen de bedrijven SDE++-subsidie aanvragen. Niet-tijdige toekenning van de subsidie is een ontbindende voorwaarde voor de contracten.

Als de subsidieaanvraag is gehonoreerd óf als bedrijven geen subsidie nodig hebben, en er verder aan alle voorwaarden is voldaan, wordt definitief besloten of het systeem voor afvang, transport en opslag van CO2 wordt gerealiseerd.